Applemix centrum

studie výstavby polyfunkčního objektu v Hořicích
klient – APPLEMIX CENTRUM
studie 4/2016

Zadání studie

Návrh architektonického, koncepčního řešení objektu pro firmu provozující e-shop www.applemix.cz. Navržený objekt bude obsahovat funkci komerční – obchody,kanceláře, ordinace a funkci bydlení. Podrobné zadání bylo specifikováno v zadávací dokumentaci, která byla včetně digitálního zaměření parcely.

Pro výstavbu polyfunkčního objektu byla určena nárožní parcela u kruhové křižovatky. V návrhu měla být zvážena možná etapovitosti výstavby.

Lokalita

Investorem byla pro výstavbu vybrána parcela v jihozápadní části města, u kruhové křižovatky, do které ústí hlavní sjezd z rychlostní komunikace I35. Lokalita je rozhraním města, kde končí kompaktní městská zástavba a přechází do rozvolněné zástavby. Rozvolněnost zástavby na západní straně tvoří výrobní  haly a supermarkety. Na straně jižní je město narušeno výstavbou panelových domů. Severní část, při ulici A. Jilemnického, je tvořena dlouhou hranou nástupiště autobusového nádraží, které sousedí se vzrostlou zelení. Tato zelená plocha je velkou rozvojovou částí pro daného území. 

Vlastní parcela se nachází u kruhové křižovatky a je jasně vymezena ulicemi A. Hlavatého, ul. Pelikánovou a Brejníkovou. Jedná se o koncový pozemek na západním konci ulice Hlavatého, sousedící s řadovými domy městského charakteru s komerčním parterem. Je zastavěna pouze jižní hrana ulice 2 až 3 podlažními domy se sedlovou či plochou střechou, jejichž římsa nepřesahuje 10 m. 

V rámci zaměření bylo zjištěno, že na pozemku se nachází vedení kanalizační sítě a je nutné v dalším pokračování ověřit umístění ostatních sítí technické infrastruktury.

Návrh urbanistické řešení

Pro výstavbu byla využita severní a severozápadní část pozemku, jihozápadní slouží jako klidová zelená zóna a vytváří příjemný prostor, ne jen pro obyvatele domu.

Navržený objekt navazuje na založenou uliční čáru ulice Hlavatého a následně se zalamuje u kruhové křižovatky do ulice Pelikánovi. Vjezd na parcelu navrhujeme z ulice Brejníkovi. Jihovýchodní část je využita pro parkování a přístup zásobování komerčních subjektů.  

Výška objektu nepřesahuje limitu cca 10 m a přirozeně navazuje na sousední třípodlažní dům.

Architektonické a dispoziční řešení

Vlastní objekt je utilitární hranolovou hmotou výškou navazující na sousední zástavbu. Severní fasáda, orientovaná do rušné části ulice, je v parteru otevřena velkými výlohami obchodů. Patra domu jsou členěna rastrem čtvercových oken dvou formátů. Výraznými prvky severní fasády jsou zářezy do hmoty domu, které definují hlavní vstup umístěný v nároží a lodžie zatraktivňující bydlení či užívání domu. Jižní část navrhované stavby je více hmotově členěna a od parteru terasovitě ustupuje směrem nahoru. Hluboký parter domu na východní straně je využit pro hlavní skladové zázemí obchodu investora. Střecha skladu je zelenou terasou pro kanceláře. Ustoupení posledního patra ve východní části vytváří pobytovou terasu pro byt majitele. 

Funkční členění domu je horizontální. Parter je využit pro umístění obchodů. Druhé nadzemní podlaží objektu je využito pro kanceláře a případně jeho západní křídlo pro umístění ordinací. Třetí podlaží je čistě bytové. 

Parter východního křídla je určen pro obchod investora včetně skladového a technického zázemí domu. Skladové zázemí je přístupné z parkoviště umístěného v jihovýchodní části parcely. Do druhého podlaží jsme umístili kanceláře investora. Byt využívá severní výhled přes střechy domů na centrum města a jižní  strana je pobytovou terasou. Tento byt je určen pro majitele společnosti.

Parter západního křídla je tvořen třemi komerčními prostory pro obchod či kancelář. Tyto prostory se otvírají výlohami směrem k rušné křižovatce. Zadní část do dvora je určena pro zázemí a vedlejší vstup pro uživatele. Třetí podlaží západního křídla je tvořeno 3 bytovými jednotkami o velikosti 2+kk.

Zajímavým prostorem domu je vstupní část, která je umístěna v nároží objektu a je zvýrazněna prolomením vstupu. Umístění vertikálního komunikačního traktu v nároží rozděluje dům na 2 křídla, což umožňuje případnou etapovitost výstavby (první etapa východní křídlo, druhá západní). Nároží s vertikálními komunikacemi (schodiště a výtah), je prostorem pro setkávání a navozuje pocit otevřenosti a komfortu. 

Konstrukčně je východní křídlo tvořeno vestavěným podélným „jádrem“ v centru dispozice. Umístění středového traktu nám uvolnilo prostor prosvětlení dispozic po celé jižní a severní fasádě. Tento koncept je využit, jak v kancelářském patře, tak i u bytu investora. Následné dělení na místnosti je potom volné a velikosti se dají lehce předefinovat.

Západní křídlo je konstrukčně členěno pouze jednou podélnou stěnou a vertikálními šachtami sítí. Tento konstrukční koncept nám umožňuje rovněž volně pracovat s dispozičním členěním. Dimenze konstrukcí a velikost objektu nám umožňuje využívat standardních konstrukčních řešení.