Černá louka Ostrava

Ostrava, kandidát na Evropské město kultury 2015
architektonická soutěž 2010
vyhlašovatel – Statutární město Ostrava 

Smyslem soutěže bylo hledání zástavby u centra města sloužícího jako výstavní areál – Černá louka. Zadání definovalo množství objektů pro kulturní instituce a požadavek na kultruní charakter místa.

Černá louka je místo s dynamickou historií těsně sousedící s centrem Ostravy, je více než vhodné pro umístění kulturních staveb zadaných v soutěžních podmínkách. Navíc má díky své poloze i veliký potenciál začlenit se do aktivního centra města.

V návrhu jsme si jasně vymezili hranice řešeného území, na které jsme mezi stávající objekty rozprostřeli čistý vodorovný, nedeformovaný list papíru, „Bílou louku“, která není zatížena historií místa, dává možnost začít znova. Zároveň předpokládáme postupné zahušťování zástavbou, která by vytvořilanovou strukturu živého města.

V první fázi umisťujeme nové objekty dle zadání soutěže, které vznikají první (Koncertní dům, Centrum moderní hudby a První výstavní síně města Ostravy (Bottega). Hledání struktury nové zástavby bylo hledáním vztahů mezi objemy solitérních objektů rozmístěných na bílé ploše. Struktura vychází z kulturního trojúhelníku, dále se zahušťuje a rozmělňuje a vytváří kvalitativně různé veřejné prostory. Podkladem pro vznik objektu (domů, věží, monumentů atd. Je organická mřížka ovlivněná odstupovými vzdálenostmi, mírou zástavění a liniemi stávající struktury města. Organická mřížka čeká na tvořivé síly místních obyvatel i příchozích, vytváří labyrint, venkovní galerie, místa změn, růstu, případného úpadku nebo transformace. Prezentovaná struktura je prolnutím matematického modelu s intuitivním přístupem nahrazujícím časový růst objektů v řešeném území.

Pod navrženou platformou, se ukrývá páteřní komunikace s plochou parkovišť.