Dvojdomí

Studie – rodinné dvojdomí
Hradiště na Písku
2017 

Lokalita

Řešená parcela s číslem 694/7 a 694/14 se nachází nedaleko Pardubic, ve vesnici Hradiště na Písku, správně spadající pod obec Staré Hradiště. 

Část území Hradiště na Písku, včetně řešené parcely, spadá do ochranného pásma NKP státního hradu Kunětická hora, která představuje významný limit využití území. 

Dle územního plánu Staré Hradiště se pozemek nachází v ploše evidované jako plocha pro bydlení v rodinných domech – městského a příměstského charakteru. Pozemek je součástí nové rozvojové lokality obce, která je již téměř zastavěná. Její severní část tvoří výstavba V okolí řešené parcely se nacházejí rodinné domy nejrůznějších půdorysných tvarů, včetně dvojdomů a řadové zástavby. 

Parcela o celkové rozloze 1327 m2 je dle zadání investora předurčena pro výstavbu dvou rodinných domů pro rodiny otce a syna. Realizace domů je avšak podmíněna rozdělením řešené parcely na dva samostatné pozemky.  Toto rozdělení bude řešeno v další části projektu

Vlastní parcela obdélníkového tvaru je orientovaná na osu severovýchod – severozápad a svažuje směrem na jihozápad k přístupové komunikaci. Vjezdy a vstupy na pozemky jsou situovány z přilehlé komunikace z jihovýchodního rohu parcely, ve které jsou vedeny všechny inženýrské sítě. 

Idea

Cílem návrhu bylo vytvořit dva rodinné domy reagující na nesourodou zástavbu území. Snahou bylo vytvořit domy - PÁR, který mezi sebou vytváří intimní prostor pro své obyvatele a je clonou architektonickému chaosu zvenčí. Domy zároveň využívají terénní nerovnosti a zařezávají se do svahu.  Domy se otevírají směrem k sobě  a takřka plnými stěnami se vyčleňují od svého okolí. Osazením využívají minimální odstupy od hran pozemku a stávající zástavby.  

Vznikly dvě trojúhelníkové hmoty osazené v protilehlých rozích parcely vytvářející  mezi sebou intimní zahradu s bazénem využívanou obyvateli domů. Navrhujeme přízemní domy se zaříznutým suterénem, které reagují na moderní stavby v severní hraně lokality. Zároveň svou výškou, která nepřesahuje sousední domy včetně zeleného zastřešení spíše s okolím splývá. 

Ochranné pásmo  NKP státního hradu Kunětická hora. V průběhu návrhu jsme řešili problematiku ochranného pásma NKP. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno dne 25. 4. 1984 rozhodnutím čj.: kult/206/84. Rozhodnutí jasně definuje hranice ochranného pásma, jak textově tak i v mapové příloze. Ochranné pásmo nijak nedefinuje typ zástavby, výšku ani objem. Parcela pro výstavbu je v blízkosti západní hranice ochranného pásma procházejícího silnicí II. třídy č. 324 při vjezdu do Hradiště na Písku od Pardubic v místě terénního zlomu. Po přečtení podmínek ochrany jsme se v největší možné míře snažili v návrh přizpůsobit místním podmínkám zohledňující zejména zásahy do utváření terénu a charakter okolní zástavby. Reagovali jsme na vzniklou kompozici stávající moderní zástavby při severní hraně, kterou jsme navrženými objekty RD doplnili. Námi navržené domy se jemně zařezávají do terénního zlomu a skrývají se ve stávající  nesourodé zástavbě, tudíž výhledy na hrad Kunětická hora nejsou naším návrhem ovlivněny. Rovněž při pohledech z hradu se projevuje více větší zástavba sousedních domů a námi navržené stavby se takřka neprojevují. Tato lokalita se zároveň z větší části ukrývá za vzrostlou hradbou lesa. 

Architektonické řešení

Domy jsou navrženy jako dvoupodlažní. V částečně zapuštěném přízemí domů jsou vždy umístěny plochy technického zázemí a příslušenství s garáží a v prvních nadzemních podlažích plochy obytné. Každý z domů má svůj vlastní vstup a vjezd na pozemek, příjezdovou cestu ke garáži i přístupový chodník do domu.

První dům je orientován ve spodní  jihozápadní části pozemku. V přízemí se nachází garáž, sklad pro zahradu i sportovní vybavení, technická místnost a sklep. Propojení s prvním nadzemním podlažím je zajištěno venkovním schodištěm. Při vstupu je umístěna samostatná toaleta a sklad s prádelnou. V patře se nachází obytný prostor s kuchyní a výhledem na Pardubice. Tento prostor je přístupný chodbou ze zádveří. Obytný prostor má přístupnou terasu orientovanou na východ. Ložnice s vlastním hygienickým zázemím je přístupná z obytného prostoru. SV severní části domu je situován samostatný pokoj pro hosty s vlastním hygienickým zařízením a šatnou. Tento pokoj má rovněž terasu. Terasy „odřezávají“ ostré úhly trojúhelníku, čímž prostor uvnitř dispozic vytváří ortogonální. Pokoje jsou orientovány s ohledem na světové strany. Domem je vedena pomyslná linka umožňující průhled domem ze vstupní části až do venkovního veřejného prostoru. 

Druhý dům navržený pro mladou vícečlennou rodinu a je situován do horní severovýchodní části pozemku. V přízemí je rovněž situována garáž se skladem, technická místnost a sklep. Vnitřní schodiště umožňuje propojení servisních místností s hlavním vstupním prostorem domu. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala vedoucí přímo do obytné místnosti s kuchyní.  obytný prostor s kuchyní. Srdcem domu je světlíkem prosvětlené trojúhelníkové atrium, které propojuje všechny obytné místnosti – pracovnou, dětské pokoje, ložnici, hygienické zázemí. Trojúhelníkovité atrium eliminuje ostré úhly domu a spolu s terasami vytváří ortogonální prostory pokojů. Ložnice rodičů je umístěna severozápadním cípu domu, je krytá střechou terasy a má svou šatnu a hygienické zázemí. Další 3 pokoje jsou umístěny při obvodu domu a využívají společné zázemí.  

Dům využívá jihozápadní orientace pro hlavní obytný prostor s prosklenou stěnou, který se otevírá do zahrady s terasou a relaxačním bazénem.  

Konstrukční řešení

Konstrukční systém domů je kombinovaný. Nosné obvodové a vnitřní stěny jsou zděné v kombinaci s horizontálními a vertikálními železobetonovými prvky. Dům je omítnut světle šedou omítkou a okna hliníková případně s kombinací dřeva v barvě stříbrné či antracitu. 

Střecha domu je plochá s extenzivní zelení. 

Oplocení pozemku je stávající, nově zbudované vjezdy na pozemek jsou uzavřeny branami z pozinkované oceli s e sloupky z pohledového betonu. Zpevněné povrchy jsou z velkoformátové betonové dlažby v přírodní barvě. Terasy jsou z dřevěných prken osazeny na dřevěném roštu. Velikost a typ bazénu bude v průběhu dalších projekčních fází upřesněna.