LS Choceň

studie na nový objekt Lesní správy v Chocni
Choceň
klient – Lesy České republiky 
studie 5/2015

Lokalita

Pozemek pro záměr výstavby administrativní budovy Lesní Správy ČR se nachází v klidné severovýchodní okrajové části města Chocně – Tocháčkův Kopec. Dle územního plánu se jedná o území určené pro výstavbu rodinných domů. Pozemky pro záměr investora jsou situovány v západní části Tocháčkova kopce při hlavní komunikaci, ulice Větrná, která napojuje novou výstavbu. Ulice Větrná se zařezává do svahu  a odděluje výstavbu větších bytových domů při vjezdu do lokality a parcely pro výstavbu administrativního objektu pro Lesy ČR. Větší část lokality je zastavěna rodinnými domy spíše většího měřítka a typového charakteru. Domy mají sedlové střechy (požadavek městského architekta)  a respektují definované stavební čáry. Lokalita Tocháčkův kopec je klasickou lokalitou s novodobou zástavbou rodinných domů, která je spíše uzavřená a nemá výrazné vazby na město. 

Pozemek

Pro výstavbu administrativní budovy byla určena parcela, kde se předpokládala výstavba dvou rodinných domů. Parcela se nachází v okrajové části lokality při ulici Větrná, která je hlavním vjezdem do lokality.  Severovýchodní strana parcely hraničí s ulicí Okružní, která umožňuje napojení pozemku. Další napojení je z východu po příjezdové slepé komunikaci končící vjezdem na pozemek. Jihozápadní hranici tvoří sráz k hlavní silnici (Na Bílé). Terénní sráz pokrývá vysoký porost stromů, které tvoří hlukovou a vizuální bariéru od hlavní komunikace. Část západní se svažuje k ulici Větrné, na jejímž protějším svahu jsou umístěny větší bytové domy. Pozemek má západní svažování, není oplocen a je napojen na všechny inženýrské sítě.  

Architektura

Navržený objekt pro LESY ČR slouží jako administrativní budova s větší zasedací místností a skladovým zázemím. Vzhledem k lokalitě, do které je dům navržen, jsme objekt koncipovali jako dvě do sebe zakleslé hmoty, které svým měřítkem navazují na okolní zástavbu rodinných domů. Zároveň však nepopírá funkční charakter domu a jasně ukazuje na svou funkci – administrativní budova. Budova má půdorys tvaru „T“ a je osazena při severovýchodní hraně pozemku. Líc budovy je zarovnán se závaznou uliční čarou. Osazení budovy člení pozemek na dvě části. Jihovýchodní část pozemku využívá možnost napojení na komunikace, a proto je zde umístěno parkování a přístup na pozemek. Nabízí se zde dvě řešení vjezdu/ výjezdu na pozemek. Vytvořením nového vjezdu z ulice Okružní vznikne vjezd pro veřejnost a stávající vjezd v jižním rohu parcely bude využít pouze pro zaměstnance. Druhým řešením je vytvořit jednosměrný okruh s vjezdem v jižním rohu a výjezdem na ulici Okružní. Severozápadní část pozemku je klidovou zahradou využívanou pro případný pobyt a relax zaměstnanců.  Zahrada by měla mít přírodní a přirozený charakter, který plynule navazuje na bujný porost při hranicích pozemku.

Vlastní budova je tvořena dvěma do sebe zakleslými hmotami do tvaru „T“. Tvar „T“ je tvořen jednopodlažní horizontální hmotou a dvoupodlažní hmotou ubíhající do centra pozemku. Jednopodlažní část domu je vstupním pavilonem, který je rovnoběžný s Okružní ulicí. Fasáda  je obložena vertikálním rastrem prken s vyříznutými horizontálními okny s výrazným zeleným ostěním , jako odkazem na firemní barevnost. Výrazným prvkem čelní fasády jsou posuvná vrata, která posuvem mohou uzavřít vstup do objektu. Samotný vstup je krytý subtilním kovovým přístřeškem. Ve vstupní části jsou umístěny kanceláře, příruční sklad a kopírka. Tyto kanceláře jsou nejvíce navštěvovány veřejností.  Těžištěm prostoru je vstupní hala, která je součástí průniku dvou hmot celého objektu a propojuje jednopodlažní s dvoupodlažní částí budovy. Dominujícím prvkem vstupní haly je schodiště vedoucí do patra objektu. Malá kuchyňka je ukryta za posuvnou stěnou za schody.

Dvoupodlažní část objektu je  zastřešena sedlovou střechou, jejíž hřeben je vyosen s ohledem na dispozice. V přízemí této části jsou umístěny kanceláře revírníků, které jsou rovněž přístupné veřejnosti. Dále jsme v přízemí situovali skladové zázemí, které je propojeno se skladem v  suterénu objektu a  inspekční pokoj. Inspekční pokoj lze protažením chodby jednoduše spojit s ostatními prostory budovy a změnit v kancelář.  Součástí  přízemí je šatna a sprcha pro revírníky v sousedství jejich kanceláří. V blízkosti schodiště jsou umístěny toalety a úklidová komora. 

V patře objektu jsou umístěny 2 kanceláře (technik LS, Ita HIM), velká kuchyňka se stoly, archiv a serverovna. Průběžná chodba v patře ústí do prostorově dominující zasedací místnosti, která má strop otevřený až do krovu s hambálkovou konstrukcí . Tento detail otevření krovu je i u schodišťové haly. Oživujícím prvkem jinak utilitární dvoupodlažní části domu je novodobý „arkýř“ rozšiřující chodbu před zasedají místností. Arkýř vytlačuje horizontální dřevěný obklad fasády za jejímž rastrem se skrývají okna.  Tento architektonický prvek není jen nahodilou estetizující hrou, ale díky rozšíření chodby před zasedací místností, vytváří prostor pro lepší rozptyl jednajících. Obě hmoty jsme koncipovali jako dvojtrakt, kdy chodby jsou umístěny při fasádě do rušné části pozemku – parkoviště, ulice. Kanceláře jsou umístěny do klidové části parcely – do uzavřené zahrady. Svažitost terénu jsme využili pro umístění technického zázemí a skladových prostor do suterénu objektu, který je volně přístupný ze západní strany.