náměstí Republiky

řešení křížení pěší a automobilové komunikace před Zelenou bránou
Pardubice
klient – Statutární město Pardubice
urbanisticko-architektonický názor 2009

VARIANTA 1 – ŠIROKÝ PŘECHOD

K nalezení řešení nás vedla snaha o co nejmenší, ale za to efektní zásah do prostoru náměstí, který by řešil „odříznutí“ starého centra od města silnicí. Zároveň jsme se snažili opětovně definovat prostor náměstí, najít jeho hranice a dát mu jednotný ráz. Hledání hranice náměstí nám ukázalo prostorové rezervy místa a umožnilo umístit blok nové zástavby do prostoru před zvonicí. Umístění nové stavby nám umožnilo dát zvonici s památníkem intimnější uzavřený prostor stejně jako domům v sousedství bývalého hradebního opevnění.

Tato nová budovy rovněž vytvořila severní hranu náměstí a zvýraznila druhý vstup na Pernštýnské náměstí. V prostoru za touto novou severní hranou jsou umístěny dva solitérní domy – kostel sv. Bartoloměje a dnešní Střední průmyslová škola, které dle našeho názoru již nejsou součástí náměstí.

Spojení starého města a Třídy Míru jsme opticky vyřešili jednotným řešením dlažeb na obou stranách a funkčně pomocí širokého přechodu pro chodce se semafory, který nabízí komfortní nestísněný provoz chodců nekolidující s intenzivním provozem aut.

Pro vytvoření přechodu je nutné: 
1. odstranit podchod včetně jeho zastřešení s přirostlou venkovní zahradou
2. zkrátit parkovací stání před obchodním centrem Grand
3. posunout osazení semaforů na hranu nově definované zástavby
4. zrušit parkovací stání před Komerční bankou

Takto vytvořený prostor navrhujeme sjednotit povrchem náměstí a jednotným mobiliářem. Stávající dlažba totiž náměstí spíše rozdrobuje a zdůrazňuje komunikaci průtahu. Použitý mobiliář je podle našeho názoru esteticky zastaralý a věříme, že jednodušší forma drobného vybavení i autobusových zastávek by dala více vyniknout ornamentům divadla a fasádám okolních domů. Propojení mobiliáře a dlažby východní a západní strany náměstí by dokázalo vizuelně prostor sjednotit a díky možnosti „širokého přechodu“ vytvořit pocit opravdového náměstí pro pěší.

VARIANTA 2 – NOVÝ VYZDVIŽENÝ PROSTOR PRO PĚŠÍ

Tato varianta je odpovědí na hledání nového přístupu v urbánním prostoru, který je provozně naplněn až přeplněn, v našem případě dopravou. Zároveň jsme vycházeli z širších vztahů území, ve kterém vytváříme novým pěším prostorem nad stávající komunikací náměstí Republiky a ulicí Jahnovou pěší promenádu kolem historického centra města spojenou s Tyršovými sady a nábřežím Chrudimky. Tento nový prostor zároveň vytváří nové parcely k částečné zástavbě a může se stát živou netradiční promenádou umožňující „nadhled“. Je to razantní zásah, který je experimentem a novým specifickým prvkem v urbanismu města. Je to rovněž výrazné gesto, které má ambici stát se vedle půlky koně symbolem města tak, jako se stal Mariánský most symbolem nového Ústí nad Labem. Promenáda je tvořena platformou ve výšce cca 5,25m, která stoupá z Tyršových sadů a napojuje pomocí ramp a venkovních eskalátorů městské prostory (Smetanovo nám., prostor před divadlem, Komenského nám.). Promenáda je částečně zastavěna spíše drobnou komerční zástavbou (restaurace, kavárny, kanceláře, … ) a zároveň je zde lokalizována zeleň. Promenáda před Prokopovým mostem klesá do zeleného nábřeží Chrudimky, které uzavírá pěší okruh kolem starého města. Promenáda je místem setkání, trhů nebo městských slavností, které dokáží žít svým životem a zároveň neblokují dopravu města.