Pardubičky

Ideový návrh archeologického naleziště 
Pardubice – Pardubičky
klient – město Pardubice 
studie 2/2016

Zadaná lokalita

Místo archeologického naleziště bylo a bohužel stále je místem za plotem, které je spíše tajemnou částí okraje města a jen málo kdo ví, proč je ono místo oplocené. Informační cedule je spíše omluvenkou, než důvodem k oplocení. Lokalita se nachází v blízkosti bývalé návsi obce Pardubičky. Archeologický průzkum v nedávné době odkryl pozůstatky původního osídlení, které mohou být historicky považovány za místo, kde vzniklo vlastní město Pardubice. Dané území je z východní strany jasně ohraničeno rušnou ulicí Kyjevskou, z jižní strany hřbitovem s kostelem sv. Jiljí a zvonicí, ze severní strany školou s přilehlým pozemkem a na západní straně je lokalita ukončena ostrým terénním zlomem padajícím k řece Chrudimce. Po hraně zlomu je od severu vedena cyklostezka, která prudce zatáčí podél hřbitovní zdi a ústí v křižovatce u Kyjevské ulice. Místo mezi řekou a stezkou tvoří terénní zlom, který je zarostlý bujnou vegetací. Je součástí zeleného pásu podél řeky a má potenciál stát se výraznou rekreační oblastí s převahou přírodního charakteru. Místo řešeného archeologického naleziště by tak mohlo být jedním z korálků navrhovaného „náhrdelníku Chrudimky“. 

Idea

Prostor naleziště je místem skrývajícím tajemství, které není nutné úplně odkrývat, ale spíše nenápadně připomenout. Je to lokalita, které chceme dát nový význam a energii. Nevzniká tak park, ale veřejně otevřený prostor pro setkávání, komorní umělecké intervence a malé open air aktivity.

Povrch

V našem návrhu je celá plocha ideálně vyrovnána/prohnuta a pouze zatravněna. Plochu narušují dvě cesty. Jedna přímá, vede od východu k západu a vytváří osu jdoucí přes místo s archeologickými nálezy. Na západní straně tato cesta pokračuje zubaticí klesajících schodů směrem k pěšině vedoucí podél řeky. Druhá je klikatou stezkou napříč územím od severu na jih. Vlastní místo naleziště vykopávek necháváme ukryté pod travnatým kobercem. 

Hrací pole

V zadané lokalitě jsme vybrali 12 hracích polí, které znázorňují fragmenty/výřezy z půdorysu původního kostela. Jednotlivá pole mají rozměr 5×5 m a jsou rozeseté po řešeném území, jeden z nich propojuje i místo mimo řešenou lokalitu se zeleným pásem u řeky Chrudimky. Čtyřem hracím polím definujeme konkrétní funkci. Jedná se o přístřešek/kryté posezení, které je umístěno na východní straně v blízkosti hřbitova. Dalším objektem je informační panel o historii místa. Oba tyto objekty leží poblíž osy spojující východní a západní část lokality a zároveň vytvářejí předprostor vstupu na hřbitov. Do prostoru jsme umístili ještě další 2 objekty, jedná se o odpočinkový/ lehací prvek a vyhlídku/malou rozhlednu nad celým prostorem. Všechny tyto objekty jsou vyrobeny kompletně ze dřeva. Zbývajících 8 polí má charakter startovacích plošin pro umělecké aktivity a intervence jak stálé, tak i dočasné. Jedná se o malé zásahy, kde umělec/skupina dostane k dispozici jedno nebo více polí. Pole je ohraničeno základnou 5×5 m. Jedná se o průběžné oživování prostoru světelnými, zvukovými, tvarovými, výtvarnými, řemeslnými, ... objekty. Povrch těchto polí je mlatový a je doplněn ocelovým páskem, který kopíruje vybraný fragment půdorysu kostela.

Propojení lokality

Výrazným prvkem celého prostoru je hlavní osa, která jde přes místo s archeologickými nálezy a pokračuje zubaticí klesajících schodů směrem k řece. Tato osa je tvořena povrchem z pororoštu, který je rozšířen u vstupu na hřbitov směrem k ulici Kyjevská. Tento prostor je místem, kde se lidé mohou setkávat před vstupem na hřbitov. Jeho součástí je přístřešek/kryté posezení a rovněž objekt s informačním panelem. Schodiště směrem k řece je stezkou mezi stromy a vytváří funkční spojení s pěšinou vedoucí pod svahem podél břehu Chrudimky. Toto spojení by mělo zatraktivnit a zpřístupnit stále více se otvírající prostor „Červeňáku“. Ten se tak stane jedním z nenápadných krajinných prvků, tak jako pozůstatky betonových pilířů po železných mostech bývalého areálu vojsk, které dnes tvoří jedinečnou vyhlídku. 

Dopravní řešení

Pro dané území je potřeba vyřešit umístění parkoviště, které by obsluhovalo jak hřbitov, tak i parkování pro ZŠ. Ulice Kyjevská je tepnou celých Pardubiček směrem na Nemošice a křižovatka s ulicí Průmyslovou je napojením na průmyslovou zónu v Černé za Bory. Křižovatka se nachází v místě původní návsi Pardubiček. Náves se díky necitlivým zásahům úplně ztratila, možná jen tvar křižovatky je pozůstatkem tvarování návsi. Myslíme si, že by toto dopravní řešení mohlo zůstat a rozhodně by se neměla vytvářet žádná další velkorysejší dopravní řešení.  

Návrh

Navrhujeme, aby stávající parkoviště bylo umístěno při severním okraji dané lokality podél pozemku školy. Tímto umístěním by parkoviště mohlo sloužit i pro školu. Zásadní pro návrh území je změna cyklistické stezky, která tak vytvoří novou hranici místa a umožní jeho propojení se zeleným pásem náhrdelníku Chrudimky. Nová trasa se stáčí podél navrhovaného parkoviště, které je zeleným stáním mezi stromy, a pokračuje podél ulice Kyjevská ke křižovatce. Stezka podél Kyjevské ulice je sloučena s chodníkem a podélným vysázení stromů vytváří bariéru této rušné ulice. Povrch původního trasování stezky podél západní části pozemku je nahrazen mlatovým povrchem a nestáčí se již podél hřbitovní zdi, ale pokračuje směrem do bývalého vojenského areálu. Ten se může stát zelenou rekreační zónou s mosty a vyhlídkou na betonových pylonech. Cestu podél hřbitovní zdi v návrhu rušíme, protože její spojovací funkce je nahrazena novou cestou, osou tvořenou pororoštovým chodníkem. Zeď hřbitova tvoří přirozenou jižní hranici prostoru a v noci je pouze nasvětlena. Navrhované řešení je možné realizovat v několika krocích. Prvním krokem je přemístění parkoviště a upravení terénu. Další kroky by byly odvislé dle finančních možností a funkčních potřeb.