S. K. Neumanna

využitelnost území
Pardubice
klient – Statutární město Pardubice
studie 2010

Lokalita S. K. Neumanna se nachází v bývalém areálu vojsk železničního pluku ve východní části městské čtvrti Višňovka. Struktura zástavby areálu železničních vojsk měla jasnou severojižní orientaci. Byla vytvořena objekty sloužící zejména jako skladovací haly napojené na síť železničních kolejí.

Areál byl do nedávné doby oplocen zdí s hlavním vstupem v jihozápadním nároží. Zachovalé objekty byly a stále ještě jsou pronajímány jako skladovací haly a v některých jsou malé výrobní provozovny a kanceláře.

Po zbourání plotu je areál napojen přes kruhovou křižovatku na ulici Svobody a S. K. Neumanna. Zbourání a zpřístupnění areálu otevřelo území a stalo se součástí Višňovky. Při západní hranici řešeného území vzniká nový supermarket Kaufland. V posledních letech byla v areálu vybudována souběžná komunikace s ulicí S. K. Neumanna, která zpřístupnila lokalitu a vytvořila páteřní severojižní komunikaci v území. Tuto severojižní komunikaci rozděluje druhá kruhová křižovatka, napojující kolmou přiváděcí komunikaci z ulice S. K. Neumanna.

Tento stávající stav jsme v našem řešení respektovali a navazovali jsme na něj v dopravním řešení . Vytvořili jsme sběrnou komunikaci tvořící východozápadní osu prodlužující ulici Svobody přes kruhové křižovatky a ukončili ji opětovně kruhovým objezdem, který umožňuje další protažení východozápadní komunikace do městem navrhované zóny rekreace a sportu. Na tuto křižovatku napojujeme hlavní obslužnou severojižní komunikaci rozvojové lokality, která se napojuje na přepokládaný budoucí přivaděč k jihovýchodnímu obchvatu města. Tato komunikace jde osově po hranici parcel. V jižní části lokality se nachází zóna lehké výroby, která je oddělena komunikací při hranici pozemků. Tato zóna má spíše administrativní charakter s drobnými provozovnami. Severní část je ohraničena již započatou výstavbou komunikace a nově vznikající výstavbou IP-Stavu. Tuto hranici rovněž přirozeně vytváří stávající násep bývalé vlečky.

Jasný systém dvou hlavních severojižních páteřních komunikací je příčně členěn jednosměrnými trasami obytných zón zajišťujících propustnost celé lokality.

Navržený dopravní systém vytváří ortogonální rastr definující bloky určené k výstavbě. Uvnitř bloků uzavřených mezi severojižními páteřními komunikacemi vytváříme souběžnou osu veřejných prostorů uzavřených mezi bloky a vytvářejících klidové zázemí lokality. Tato osa volně navazuje na strukturu území v době užívání vojskem železničního pluku a její orientace zachovává původní severojižní členění. Tyto prostory by měly být pěší promenádou s velkým zastoupením zeleně a odpočinkových zón. Bloky situované při východní hranici využívají své koncové pozice a vytváří vstup do případné rozvojové lokality směrem k Chrudimce, předpokládané pro rekreační a sportovní využití.

Řešené území je definováno dle územního plánu pro funkci bydlení sídlištní a pro občanskou vybavenost. Jižní cíp řešené lokality je definován funkcí výroby lehké. Využití tohoto bloku navrhujeme v dalších fázích změnit na bydlení sídlištní s ohledem na většinové využití lokality.

Požadavky na funkční využití jsou v souladu s UP města Pardubice. Plošná velikost zástavby je definována procentuální zastaveností bloku a výškové limity jsou definovány objemovou „skořápkou“ určující maximální možnou výšku v ploše parcely. Definováním této maximální skořápky zaručujeme stejné podmínky oslunění sousedním parcelám. Další podmínky k zastavění parcely jsou dány normami a obecnými technickými požadavky na výstavbu. Přesnější požadavky jsou specifikovány v oddílech bloky bytové a bloky občanské vybavenosti.