Terminál jih

Parkovací dům – Terminál jih, Pardubice
klient – DPMP a. s.
spolupráce – Prodin a. s.
studie 2017

Zadání

Pro umístění navrženého parkovacího domu byla určena lokalita při ulici K Vápence na pozemcích holdingu Enteria. Na pozemcích byl vymezen polygon v ploše cca 12 260 m2. Požadavek na počet parkovacích míst byl definován ověřením možnosti umístění 1000 aut. 

Urbanistické řešení

Zvolená lokalita pro stavbu parkovacího domu se nachází v přestavbovém území průmyslové a skladovací zóny, která  je ze severu ohraničena železničním koridorem a z jihu ulicí Teplého. Západní hranici tvoří komunikace I37 a východní hranicí je klidnější ulice Pražská.  Vymezená plocha je situována při severní hranici přestavbového území, u jejíž hrany prochází ulice K Vápence. Ulice K Vápence je hlavním dopravním napojením celé lokality. 

Místo pro stavbu parkovacího domu navazuje na předpokládané vyústění lávky nad železničním koridorem. Z tohoto důvodu se objekt stává ne jen parkovacím domem, ale zároveň dopravním terminálem „jih“ pro uživatele drah s hlavní funkcí odstavného parkoviště. 

Po urbanistických analýzách širšího území jsme rozčlenili lokalitu na dvě části pomocí komunikace kolmé k ulice K Vápence jejímž protažením je možnost propojení na ulici Leteckou. Toto případné propojení by umožnilo lepší prostupnost územím a tím jeho lepší využitelnost. 

Toto členění rozděluje řešenou parcelu na dvě plochy. Na plochu západní, o výměře 5 144 m2, navrhujeme osazení parkovacího domu. Druhou, východní část, o výměře 6 173 m2 navrhujeme ponechat jako rozvojovou rezervu. Případné členění objektu na dvě části nám umožní ne jen rozložení investic včetně ověření požadované parkovací kapacity, ale zejména vytvoří dva objekty, které budou pro danou lokalitu objemově a velikostně přijatelnější. Nově navržená komunikace nám umožní lepší napojení parkovacího domu s možností napojení po celé délce.

V ulici K Vápence byl navržena nová kruhová křižovatka, která zároveň slouží jako obratiště vozů MHD obsluhující nově vybudovanou zastávku u parkovacího domu. 

Architektonické řešení

Jak bylo již výše psáno, objekt není pouze parkovacím domem, ale je součástí hlavního nádraží a tudíž se stává jeho terminálem – terminál jih. Proto jako součást parkovacího domu navrhujeme vytvoření komerčních ploch pro umístění malých provozoven trafik a rychlého občerstvení. Tyto provozy umisťujeme podél ulice K Vápence. Komerčním využití parteru oživujeme ulici  K Vápence a vytváříme tak příjemnější městský parter. Komerční provozy jsou umístěny ne jen v parteru, ale i v patrech objektu, do kterých ústí již navržený nadchod. Tyto prostory lze případně přeměnit na uzamykatelné místa pro parkování cyklistů.

Nadchod – lávka se stává součástí navrhovaného objektu. Ústí v 3. a 4. nadzemním podlaží a její schodiště se „zakusuje“ do parteru domu. Překrytí schodiště protahujeme, a tím vytváříme prostor kryté zastávky MHD.  

Součástí objektu je i prostor pro kryté stání pro cyklisty, umístěné v zadní části domu. 

Tvar objektu takřka kopíruje vymezené území, má 4 nadzemní podlaží a pojízdnou střechu. Komerčně využívaná část domu při ulici k ulici K Vápence je „hlavou“ parkovacího domu, je obložena deskovým materiálem. Členění fasády jasně poukazuje na funkční uspořádání domu. Průhledy do parkovací části jsou opatřeny tahokovovým pláštěm. 

Zadní část objektu je utilitární s jasně viditelným horizontálním členěním pater a pláštěm z tahokovu. Uprostřed dispozice je umístěna rampa, která obsluhuje všechny podlaží. V jižním a severním rohu jsou situována schodiště s výtahy pro uživatele parkovacího domu. Kapacita domu je cca 570 parkovacích míst.

Konstrukci domu navrhujeme jako železobetonový skelet s osovou vzdáleností sloupů 8,3/8,3 m. Vestavěné prostor schodišť a obchodů jsou vyzdívané. 

Návrh ukazuje možnost členění na dva objekt, kdy řeší parkování v rámci jednoho parkovacího na polovině určené plochy. Navržený objekt o 4NP má kapacitu 570 parkovacích míst a jeho zastavěná plocha je cca 5 000 m2. V případě výstavby dalšího objektu dokážeme splnit požadavek na celkový počet 1000 parkovacích stání.