Ulice Stavbařů

architektonická studie – ulice Stavbařů
Polabiny – Pardubice
klient – Statutární město Pardubice 
studie 01/2015

LOKALITA

Řešená lokalita je součástí sídliště Polabiny I a je tvořena veřejnými prostory mezi panelovými domy a příjezdovou komunikací (ulice Stavbařů) přilehající kolmo k panelovým domům. Ve studii jsme se zabývali veřejným prostorem mezi třemi objekty sevřenými ulicemi Stavbařů a Kosmonautů. V rámci průzkumu jsme mapovali širší okolí a zkoumali charakter veřejných prostorů, parkovišť, dětských hřišť a vstupů do panelových bytových domů. Součástí průzkumu bylo rovněž mapování sídlištního mobiliářem, osvětlení a povrchů komunikací a chodníků včetně další drobné architektury, jako jsou přístřešky na popelnice. V rámci studie jsme hledali inspirativní a krajinářské a architektonické realizace s podobným charakterem.

Lokalita sousedí na své východní straně s oplocenými areály mateřské školky a speciální školy. V současné době prostranství mezi domy slouží jako park se vzrostlými stromy a plochou s  dětskými hřišti vybavenými typovými herními prvky. Směrem na východ i na západ od lokality se nachází centrum služeb. Obě centra jsou propojena pěší promenádou, která je v polovině přerušena ulicí Kosmonautů. Dále se v okolí nachází základní škola a městský úřad.

DOPRAVA / DOPRAVA V KLIDU – stávající stav

Řešená lokalita je vymezená frekventovanou ulicí Kosmonautů se zastávkami MHD, která jednou z páteřních komunikací sídliště oddělující Polabiny I a Polabiny II. Na ulici Kosmonautů se napojuje ulice Stavbařů přes ulici Rosickou. Ulice stavbařů je slepou ulicí určenou především k parkování a obslužnosti okolní zástavby, její charakter je spíše obytná zóna. V současné době je kapacita blízkého parkoviště pro domy cca 90 míst. 

MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA – stávající stav

Drobná architektura a mobiliář je tvořen zejména vstupy do domů, přístřešky na popelnice, dětskými hřišti, mobiliářem laviček, košů a parkovými úpravami veřejného prostranství.

Úroveň zastřešení vstupů příkladů se pohybuje mezi nedostatečným po hmotné obestavění vstupní části domů. Průzkum ukázal, že konstrukce přístřešků na kontejnery v Polabinách se zdají být v mnoha případech konstrukčně předimenzované a příliš robustní. V ulici Stavbařů se nacházejí tři přístřešky v dezolátním stavu s nedostatečnou kapacitou pro kontejnery. V některých místech sídliště se nachází hřiště pro specifické sportovní vyžití. Dětská hřiště bývají umístěna do středů prostranství mezi domy a využívají typizovaných prvků bez snahy o kontext řešeného místa. Tyto solitéry jsou doplněny lavičkami a dalším městským mobiliářem. Povrchy chodníků jsou velmi rozmanité s častým využitím zámkové dlažby. Mnohdy tato pestrost působí nekoncepčně a chaoticky. Rozmanitost až chaotičnost mobiliáře a zámkových dlažeb naznačuje, že veřejné prostory sídliště byly řešeny fragmentálně a může se zdát, že chybí strategie zaměřená na „městkou krajinu sídliště“.

NÁVRH – POPIS

Co jsou prostory mezi panelovými domy? K čemu mají sloužit? Kdo je uživatelem těchto míst? Jak komunikují domy s přilehlými prostory a jak se zde lidé orientují? 

„Krajina sídliště“ není městem v pravém smyslu, ale dalo by se říci, že díky množství zeleně se jedná o zástavbu v parku. Přistupujeme k celému řešenému území jako k celku, který neřešíme fragmentálně (po částech mezi domy), ale jako celek.  Sjednocení prostorů nám umožní velkorysejší, přehlednější a měřítkově adekvátní koncept pro tvorbu veřejného prostoru mezi domy. Hledali jsme přístup, který by dal jedinečný charakter místu a stal by se v anonymitě panelových fasád výrazný a specifickým oživením. 

Hlavní myšlenkou bylo vytvoření „nekonečné“ cesty krajinou, která se stává dráhou a hřištěm zároveň. Asfaltová barevná dráha propojuje oba ústřední prostory, které jsou sevřené mezi třemi panelovými domy. Její trasa se vyhýbá vzrostlým stromů a svými výkruty a zatáčkami vymezuje nové prostory. Tam, kde to stromy umožňují je krajina zvlněná mírnými kopci, a tak se dráha vlní i ve vertikální rovině. Vrcholy kopců jsou cca 1,2m nad rovinou původního terénu.  Dále jsou prostory doplněny o krajinotvorné prvky a mobiliář.

V severním dvoře se nachází zpevněná plocha dětského hřiště, které je vymezeno plošinou s integrovaným sezením. V zimním období je možné plochu hřiště zavodnit a vytvořit tak malé kluziště. „Zastávka“ je malý přístřešek se sezením, který propojuje dráhu a chodník u ulice Kosmonautů. Lze ji využít jako kryté sezení pro setkávání.  

Další krajinotvorné prvky jsou: „poušť“ – pískoviště, „hory“ – volně rozmístěné kameny, „posed“ – zvýšená plošina, „les“ – volně ležící i kolmo vztyčené kůly, které lze propojit lany. 

Vnímáme jako důležité pro domy v řešené lokalitě řešit vstupy, které jsou přehlédnutelné a dle našeho názoru nefunkční.  Proto navrhujeme nové přístřešky, kde je místo pro opření a uvázání kol. 

Dále navrhujeme dva přístřešky, pouze pro kola či motorky, které přistavujeme z boku panelových domů směrem k ulici Stavbařů. 

Do třetího volného prostranství na jihu řešeného území jsou umístěny zahrádky s drobným zázemím pro “nové zahrádkáře“. A vytvářejí zajímavou podívanou při komunikační ose Polabinských center.

Kontejnery se nacházejí ve třech přístřešcích mezi parkovacími místy v ulici Stavbařů. Každý z nich pojme šest kontejnerů. 

Vjezd do lokality je řešen zvýšeným nájezdem na začátku ulice Stavbařů. Tato komunikace je v jedné rovině s přilehlým chodníkem. Parkovací místa byla umístěna i podél ulice Rosická, a tak se jejich počet zvýšil na 188.

ZÁVĚR

Studie se nabízí nové vnímání a pojetí sídlištních prostorů mezi domy.  Věříme, že takové řešení, které by umožnilo lepší identifikaci s veřejným prostorem a možnou seberealizaci místních obyvatel v zahrádkářské části. Motiv dráhy se snaží navázat na kvality daného prostředí a to zejména vzájemnou souhrou se vzrostlými stromy. 

Dráha je prvkem, který vnáší do krajiny pohyb probíhající prostory krajiny ve zdánlivě nekonečných smyčkách. Jednotlivé prvky mají až abstraktní formu a jsou variací na přírodní motivy. Krajina nabízí místním obyvatelům nové zážitky v bezprostřední blízkosti jejich bydliště, ať už je to jezdění na koloběžce po asfaltové dráze, lezení na „horách“, lezení v „lese“ nebo piknik na trávě.